ستایش دستهای تو را به باران سپردم
در توانم نبود..........................!!!