***

گفتمش دل میخری؟
پرسیدچند؟
گفتمش دل مال توتنهابخند.
خنده کردو دل ز دستانم ربود...
تابه خودباز آمدم او رفته بود...
دل ز دستش روی خاک افتاده بود...
جای پایش روی دل جامانده بود...

/ 1 نظر / 13 بازدید
ملیکا

کی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!! اّی نامرد![متفکر]