دریچه ها.....مهدی اخوان ثالث!!!

هر روز سلام و پرسش و خنده
هر روز قرار روز آینده

عمر آینه بهشت، اما…آه
بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه

اکنون دل من شکسته و خسته ست
زیرا یکی از دریچه ها بسته ست

نه مهر فسون، نه ماه جادو کرد
نفرین به سفر، که هر چه کرد او کرد

/ 0 نظر / 3 بازدید