# قپانی

یغمـــا گــلـــرویـــــی

  گـــــــول ایـــن چشــــــــم منجـــمد رو نخـــــــوردســـتای من هــــنـــــــوزم مـــــشــــــتــــــــــنخــــوش خیالــــن اونــا که فکـــــــــر کـــــــــردنبـا قـــپــــــانـــــی ترانمـــــــــو کشــتــــــــــــن
/ 3 نظر / 16 بازدید